एम.आई.एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको अन्तर्वार्ता र व्यावहारिक परिक्षा को मिति प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

  एम.आई.एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको अन्तर्वार्ता र व्यावहारिक परिक्षा को मिति प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 

मिति २०७६।०७।२४ र २०७६।०७।२५  एम.आई.एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको अन्तर्वार्ता र व्यावहारिक परिक्षा को मिति प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 

आर्थिक वर्ष: