सम्मरीमाई गाउँपालिकाको आयोजकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा शिक्षासम्बद्ध पदाधिकारीहरुका लागि क्षमता विकास ३ दिने कार्यशाला मिति २०७६।१०।५,६ र ७ गते सम्म होटल हवाइट लोटस, देवकोटा चोकमा संञ्चालन भएका कार्यशालाका केही झलकहरु ।

 शिक्षासम्बद्ध पदाधिकारीहरुका लागि क्षमता विकास ३ दिने  कार्यशाला ।   शिक्षासम्बद्ध पदाधिकारीहरुका लागि क्षमता विकास ३ दिने  कार्यशाला ।   शिक्षासम्बद्ध पदाधिकारीहरुका लागि क्षमता विकास ३ दिने  कार्यशाला ।
 शिक्षासम्बद्ध पदाधिकारीहरुका लागि क्षमता विकास ३ दिने  कार्यशाला ।

 सम्मरीमाई गाउँपालिकाको आयोजकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा शिक्षासम्बद्ध पदाधिकारीहरुका लागि क्षमता विकास ३ दिने  कार्यशाला मिति २०७६।१०।५,६ र ७  गते सम्म होटल हवाइट लोटस, देवकोटा चोकमा संञ्चालन भएका कार्यशालाका केही झलकहरु ।  

आर्थिक वर्ष: