सूचना तथा समाचार

आ.व. ७५।७६ को बार्षीक सावजनिक सुनाई हुने हुदा उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

सम्पूर्ण सम्मरीमाई गाउँपालिका बासीमा,

मिति २०७६।०३।२८ गतेका दिन, असुरैना, 
आधारभूत विधालयमा दिउसो १२ः०० बजे आ.व. ७५।७६ को बार्षीक सावजनिक सुनाई हुने हुदा उपस्थितिको  लागि अनुरोध छ ।

सम्मरीमार्इ गाउँपालिका

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

सूचना सूचना सूचना

सूचना सूचना सूचना 

निवेदन संकलन सम्बन्धमा।

निवेदन संकलन सम्बन्धमा।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages