FAQs Complain Problems

समाचार

आगामी आ.व. २०७८।७९ को गाउँ सभामा बजेत पेश भएको बिबरण सम्बन्धमा ।

आगामी आ.व. २०७८।७९  को गाउँ सभामा बजेत पेश भएको बिबरण  सम्बन्धमा ।

आगामी आ.व. २०७८।७९  को गाउँ सभामा बजेत पेश भएको बिबरण सम्बन्धमा । आगामी आ.व. २०७८।७९ को कुल रु ५३४११।९९ (हजारमा)  को राजस्व र ब्ययका अनुमान तयार गरी  व्यहोरा अनुरोध छ साथै गाउँ सभामा बजेत पेश भएको बिबरण https://mofaga.gov.np/local Portal मा प्रविष्ट गरीएको व्यहोरा जानकारीको लागी अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: