FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँसभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

विषय ः गाउँसभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा । 
    प्रस्तुत बिषयमा तहां मन्त्रालयको च. नं. ५६४ मिति २०७७।०३।०७ को पत्रबाट माग भएअनुसार सम्मरीमाई गाउँपालिकामा मिति २०७७।०३।१० मा गाउँसभा सम्पन्न भैसकेको र तहांको पत्रानुसार विवरण तपशील रहेको व्यहोरा अनुरोध छ । माग निम्न अनुसारको विवरण रहेको व्यहोरा अनुरोध छ । 
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: