FAQs Complain Problems

समाचार

यस गा.पा. को आगामी आ.ब. २०७८।०७९ को बार्षिक आय ब्ययको पेश गर्न नवौं गाउँसभाको आयोजना गरिएकोले मिति २०७८।०३।०६ गते, स्थान गा.पा. फरेनाको निर्माणधिन भवन, समय १.०० बजे यहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । अनुरोधकः सम्मरीमाई गा.पा. ।

यस गा.पा. को आगामी आ.ब. २०७८।०७९ को बार्षिक आय ब्ययको पेश गर्न नवौं गाउँसभाको आयोजना गरिएकोले मिति २०७८।०३।०६ गते, स्थान गा.पा. फरेनाको निर्माणधिन भवन, समय १.०० बजे यहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । अनुरोधकः सम्मरीमाई गा.पा. ।

यस गा.पा. को आगामी आ.ब. २०७८।०७९ को बार्षिक आय ब्ययको पेश गर्न नवौं गाउँसभाको आयोजना गरिएकोले मिति २०७८।०३।०६ गते, स्थान गा.पा. फरेनाको निर्माणधिन भवन, समय १.०० बजे यहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । अनुरोधकः सम्मरीमाई गा.पा. ।

आर्थिक वर्ष: