लैङ्गिक समानता र बाढी को अवस्था, चौनौती र सामाधान छलफल ।