FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना! सूचना!!! सूचना!!!

सूचना! सूचना!!! सूचना!!! प्रथम पटक प्रकाशित मिति-२०७७/०६/०३ गते । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं.०७६/०७७ च.नं.२३३ मिति २०७७/०३/१९ को सिफारिस पत्र अनुसार लोकसेवा आयोग,बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं.

प्रगती बिवरण

प्रगती बिवरण । 

दस्तावेज: 

. २०७६।७७ को कार्याक्रम अन्तर्गत कृषि विकास शाखा मार्फत कृषि यन्त्र सामांग्रीहरु अनुदान

सम्मरीमाई गा.पा. को आ.व. २०७६।७७ को कार्याक्रम अन्तर्गत कृषि विकास शाखा मार्फत कृषि यन्त्र सामांग्रीहरु अनुदानमा गा.पा. अध्यक्ष श्री जीतेन्द्रनाथ शुक्ला ज्यू, उपाध्यक्ष श्री कुमारी प्रिंयका शाही सिंह ज्यू, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेकराज भटृराई ज्यू , वडा नं. १ देखि वडा नं.

यथासिघ्र समाजिक सुरक्षा नबिकरण बिबरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७५ अनुरुप सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभगा्रहीहरुले आगामी आर्थिक बर्षमा पनि भत्ता लिन चाहेमा प्रत्येक आर्थिक बर्षको श्रावण १ गते देखी पौष मसान्त भित्र नाम नबिकरणको लागी गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेकोमा हाल सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ लागु भईसकेपछ

सम्मरीमाई गाउँपालिका अन्तर्गत आधारभूत तह कक्षा ८ संचालित देहायका विधालयहरुमा अध्ययन गरी शैक्षिक सत्र २०७६ सालको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को ज बमोजिम गाउँपालिका स्तरीय मिति २०७६।११।२२ देखि मिति २०७६।१२।०३ सम्म संचालन भई प्राप्त नतिजा मिति

सम्मरीमाई गाउँपालिका अन्तर्गत आधारभूत तह कक्षा ८ संचालित देहायका विधालयहरुमा अध्ययन गरी शैक्षिक सत्र २०७६ सालको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को ज बमोजिम गाउँपालिका स्तरीय मिति २०७६।११।२२ देखि मिति २०७६।१२।०३ सम्म संचालन भई प्राप्त नतिजा मिति २०७७।०२।२९ को निर्णयानुसार प्रकाशित गरिएक

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन नगन्न आहवान।

      नतिजा प्रकाशन नगन्न आहवान। 

सूचना सूचना सूचना!

नतीजा प्रकाशन नगन्न आहवान । 

Pages