प्रारम्भिक छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

 

प्रारम्भिक छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।                                                                        मिति २०७७।०९।१७

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाबाट २०७७।०८।२९ गते प्रकाशित विज्ञापन नं ३,४–०७७।०७८ पद (सुपेरिवेक्षक तथा गणक) मा प्रारम्भिक छोटो सूची  देहाय बमोजिम निर्धारण हुन आएकोले तपसिलको मिति र  समयमा सक्कलै कागजात सहित प्रयोेगात्मक परिक्षा र अन्तर्वाताको लागि यस सम्मरीमाई गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, फरेना, रुपन्देहीमा उपस्थिति हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।
                                तपसिलः

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: